GDPR – policy för behandling av personuppgifter

Inledning

EU:s dataskyddsförordning (GDPR) började gälla den 25 maj 2018. Denna förordning ersätter bland annat personuppgiftslagen och ställer högre krav på behandlingen av personuppgifter. Bland annat stärks den enskildes rätt kring hur företag behandlar den enskildes personuppgifter. Varje behandling av personuppgifter måste ha en laglig grund.

Vad är en personuppgift?

Med personuppgift menas en identifierad person, eller en identifierbar person. Till exempel namn, bild, andra identifikatorer som medför att det går att identifiera dig.

Hur behandlar Förskolan Alsalam dina personuppgifter?

De elever som finns inom vår verksamhet registreras i de vid var tid använda digitala system. Dessa digitala system har de nödvändiga säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter för otillåten åtkomst. Endast de personer på Förskolan Alsalam som behöver åtkomst till personuppgifter kommer åt dessa.

Vilken laglig grund har Förskolan Alsalam för personuppgiftsbehandlingen om ditt barn är inskrivet hos oss?

Nödvändigt för att utföra en uppgift av allmänt intresse

Vissa personuppgifter behöver vi behandla för att kunna bedriva förskola. Dessa är ditt namn, dokumentation kring ditt barns lärare, dokumentation kring vissa utredningar vi enligt skollagen är skyldiga att genomföra, närvaronoteringar, dokumentation kring grupptillhörighet. Vidare kommer vi under vissa förutsättningar även behandla orosanmälningar till socialtjänst.

Samtycke

I de fall Förskolan Alsalam behandlar personuppgifter som inte är nödvändiga för att bedriva förskola kommer vi att be dig som vårdnadshavare om samtycke. Detta kan till exempel vara om vi kommer fotografera ditt barn eller spela in videoklipp.

Kontakter med din hemkommun

Vi kommer behandla ditt barns namn och personnummer i kontakter med din hemkommun så att din hemkommun kan identifiera barnet.

Vilken laglig grund har Förskolan Alsalam för personuppgiftsbehandlingen om ditt barn inte är inskrivet hos oss?

Om ditt barn inte är inskrivet på Förskolan Alsalam men ni ansöker till oss kommer dina personuppgifter behandlas i vårt antagningssystem.

Genom att ansöka till vår förskola samtycker du till att vi behandlar de nödvändiga personuppgifterna för detta ändamål. De personuppgifter vi behandlar är, namn, e-postadress, personnummer, telefonnummer och adress. Om du återkallar detta samtycke kommer vi inte längre kunna behandla personuppgifterna vilket medför att du förlorar din plats. Förskolan Alsalam kommer att skicka viss information och nyhetsbrev till din e-postadress om vår verksamhet. Du har möjlighet att avböja nyhetsbrev i antagningssystemet.

I de fall ditt barn varit inskrivet på Förskolan Alsalam kommer vi att fortsatt behandla vissa personuppgifter. Dessa personuppgifter begränsas till namn, personnummer, vilken avdelning barnet varit inskriven på. Alla andra personuppgifter kommer vi att radera inom 6 månader efter din sista dag hos oss oavsett när på året du slutar.

Kameraövervakning

På vår förskola har vi övervakningskameror uppsatta i våra kapprum för bevaka ingångarna från obehöriga. Om du befinner dig i vår förskola kommer du med stor sannolikhet fångas på bild. Inspelningen sparas upp till 14 dagar. De personuppgifter i form av bild som samlas in och behandlas sprids endast till polismyndigheten vid eventuell stöld eller annat brott.

Kommer Förskolan Alsalam behandla dina personuppgifter till något annat?

Förskolan Alsalam kommer endast, utan undantag, att behandla ditt barns personuppgifter för de skäl, och den lagliga grund, de registreras för.

I de fall vi önskar behandla barnets personuppgifter för något annat ändamål, kommer vi utan undantag att be om ditt frivilliga och informerade samtycke till detta. Detta samtycke kan återkallas närsomhelst.

Rättelse av felaktiga personuppgifter

Du kan begära att vi rättar en felaktig personuppgifter vi har registrerat om ditt barn. Denna begäran gör du enklast genom att kontakta oss via e-post forskolan@alsalam.se eller kontakta din personliga handledare.

Vilka personuppgifter behandlar vi just om dig?

Du kan begära ett registerutdrag om vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Skicka denna begäran till forskolan@alsalam.se. Vi kan dock inte lämna ut uppgifter om någon annan än den registerutdraget gäller, därför behöver en bestyrkt kopia av din legitimation eller att du besöker oss personligen.

Rätt att göra invändningar

Du har i vissa fall rätt att invända mot Förskolan Alsalams behandling av dina personuppgifter.

Rätten att invända gäller när personuppgifter behandlas för att utföra en uppgift av allmänt intresse, som ett led i myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning.

Om du invänder mot behandlingen i sådana fall får Förskolan Alsalam endast fortsätta att behandla dina personuppgifter om det går att visa att det finns tvingande berättigade skäl till att uppgifterna måste behandlas som väger tyngre än den enskildes intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Ladda ner blanket för samtycke